O MNIE

Spe­cja­li­zu­ję się w praw­nej obsłu­dze sek­to­ra inno­wa­cyj­ne­go, nasta­wio­ne­go na pro­wa­dze­nie biz­ne­su wyko­rzy­stu­ją­ce­go nowo­cze­sne tech­no­lo­gie. Szcze­gól­nie pasjo­nu­ją mnie zagad­nie­nia zwią­za­ne z praw­ny­mi aspek­ta­mi ochro­ny infor­ma­cji, danych oso­bo­wych oraz wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Są one oczy­wi­ście w spo­sób nie­roz­łącz­ny zwią­za­ne są z pra­wem cywil­nym, kon­ku­ren­cji (tak­że nie­uczci­wej) oraz inny­mi gałę­zia­mi pra­wa – ochro­ną danych oso­bo­wych, infor­ma­cji nie­jaw­nych oraz tajem­nic. Na co dzień pro­wa­dzę rów­nież zaję­cia dla stu­den­tów Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza z pod­staw pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej oraz pol­skie­go i euro­pej­skie­go pra­wa cywilnego.

Moje zain­te­re­so­wa­nia sku­piam na wpły­wie roz­wo­ju sek­to­ra tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych i komu­ni­ka­cyj­nych (ICT) na pra­wo, jego funk­cjo­no­wa­nie i rolę we współ­cze­snych spo­łe­czeń­stwie. Uwiel­biam pra­cę kon­cep­cyj­ną pozwa­la­ją­cą na dużą kre­atyw­ność. Szcze­gól­nie lubię pro­jek­ty inno­wa­cyj­ne sta­wia­ją­ce sobie za cel wpro­wa­dza­nie do powszech­ne­go użyt­ku roz­wią­zań nowa­tor­skich. Uwa­żam, że kla­sycz­ne insty­tu­cje pra­wa cywil­ne­go dają nie­sa­mo­wi­ty poten­cjał na ryn­ku usług IT. Odpo­wied­nio wyko­rzy­sta­ne, pozwa­la­ją zasto­so­wać tech­no­lo­gię w spo­sób łamią­cy sche­ma­ty i pozwa­la­ją­cy osią­gać prze­wa­gę konkurencyjną.

 • dobra zna­jo­mość angielskiego
  (w tym ter­mi­no­lo­gii prawniczej)
 • duża mobil­ność i pra­ca zdalna
 • pra­ca nasta­wio­na na kreatywność
 • dobra zna­jo­mość Word­Pres­sa i HTML5
 • po pro­stu… I like IT

Od 2013 roku hob­bi­stycz­nie pro­wa­dzę blo­ga poświę­co­ne­go tema­ty­ce cyber­prze­stęp­czo­ści i cyber­bez­pie­czeń­stwa pod adre­sem cyberprzestepczosc.pllogov3-1-only

 


MOJA SPECJALIZACJA

userOCHRONA TAJEMNIC
i
DANYCH OSOBOWYCH

klik­nij aby prze­czyć więcej

Posia­dam doświad­cze­nie zwią­za­ne z prze­pro­wa­dza­niem audy­tów kon­tro­lu­ją­cych zgod­ność z pra­wem ochro­ny danych oso­bo­wych. Wspie­ram, szko­lę i dora­dzam Inspek­to­rom Ochro­ny Danych oraz twór­com sys­te­mów IT we wdra­ża­niu roz­wią­zań tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych wyma­ga­nych przez regu­la­cje pra­wa ochro­ny danych. Dora­dzam pod­czas powsta­ją­cych dopie­ro pro­jek­tów IT, poma­ga­jąc już na eta­pie kon­cep­cyj­nym zapew­nić zgod­ność ze stan­dar­da­mi ochro­ny danych osobowych.

Ści­śle spe­cja­li­zu­ję się w dobie­ra­niu praw­nych roz­wią­zań mają­cych na celu ochro­nę tajem­nic i pouf­nych infor­ma­cji o stra­te­gicz­nym zna­cze­niu, zwłasz­cza dla przed­się­bior­ców. Udzie­lam tak­że kon­sul­ta­cji w przed­mio­cie moż­li­wych do zasto­so­wa­nia poza­praw­nych roz­wią­zań uła­twia­ją­cych ich ochronę.

browserZARZĄDZANIE RYZYKIEM
i
CYBERBEZPIECZEŃSTWO

klik­nij aby prze­czyć więcej

Dora­dzam w zakre­sie wystą­pie­nia moż­li­wych ryzyk praw­nych bez­pie­czeń­stwa cyber­ne­tycz­ne­go pod­mio­tom pro­wa­dzą­cym dzia­łal­no­ści na ryn­ku IT oraz pod­mio­tom jedy­nie wyko­rzy­stu­ją­cym roz­wią­za­nia infor­ma­tycz­ne. Opra­co­wu­ję roz­wią­za­nia mają­ce zabez­pie­czać inte­re­sy praw­ne Klien­tów w przy­pad­ku nie­po­żą­da­nych ata­ków na sys­te­my infor­ma­tycz­ne lub infra­struk­tu­rę klu­czo­wą z punk­tu widze­nia inte­re­su Klienta.

Posia­dam sze­ro­ką i inter­dy­scy­pli­nar­ną wie­dzę z zakre­su poza­praw­nych (rów­nież ści­śle tech­nicz­nych) roz­wią­zań zwięk­sza­ją­cych cyber­bez­pie­czeń­stwo. W moim dorob­ku znaj­du­je się m.in. przy­go­to­wa­nie umo­wy o pro­wa­dze­nie usłu­gi wywia­du cyber­ne­tycz­ne­go. Jestem rów­nież auto­rem mono­gra­fii praw­ni­czej poświę­co­nej prze­stęp­czo­ści kom­pu­te­ro­wej w dark­ne­cie (wię­cej infor­ma­cji tutaj).

monitore-USŁUGI
i
e‑COMMERCE

klik­nij aby prze­czyć więcej

Posia­dam doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu mode­li biz­ne­so­wych oraz spo­rzą­dza­niu dla nich licen­cji na roz­wią­za­nia IT typu SOA, SaaS, IaaS lub po pro­stu wyko­rzy­stu­ją­cych model chmu­ry obli­cze­nio­wej. Poma­gam przed­się­bior­com przy­go­to­wy­wać kom­plet­ną infra­struk­tu­rę praw­ną dla dzia­ła­nia e‑usług oraz apli­ka­cji mobilnych.

Przy­go­to­wy­wa­łem kom­plek­so­we zaple­cze praw­ne dla dzia­ła­nia skle­pów inter­ne­to­wych (regu­la­mi­ny, poli­ty­ki pry­wat­no­ści) uwzględ­nia­ją­ce wymo­gi pły­ną­ce z pra­wa ochro­ny kon­su­men­tów, pra­wa ochro­ny danych oso­bo­wych, usta­wy o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną czy innych spe­cja­li­stycz­nych aktów praw­nych. Poma­ga­łem rów­nież pro­wa­dzić postę­po­wa­nia przez Sądem Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów w spra­wach o uzna­nie wzor­ców umow­nych za abu­zyw­ne (tryb aktu­al­nie zderogowany).

contractUMOWY W SEKTORZE IT

klik­nij aby prze­czyć więcej

Spe­cja­li­zu­ję się w przy­go­to­wy­wa­niu umów dla sek­to­ra IT, któ­rych celem jest wdro­że­nie okre­ślo­nych roz­wią­zań infor­ma­tycz­nych lub zapew­nie­nie ich utrzy­ma­nia (umo­wy SLA). Mam doświad­cze­nie zwią­za­ne z pro­wa­dze­niem nego­cja­cji umów out­so­ur­cin­go­wych oraz body­shop­pin­go­wych, a tak­że rene­go­cja­cją zawar­tych już umów, w tym spo­rzą­dza­niem exit planów.

iconWŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

klik­nij aby prze­czyć więcej

Prze­pro­wa­dzam bada­nia i audy­ty wery­fi­ku­ją­ce warun­ki korzy­sta­nia z wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej (szcze­gól­nie opro­gra­mo­wa­nia) oraz oce­nia­ją­ce, czy dobra inte­lek­tu­al­ne nale­żą do twór­cy, jego pra­co­daw­cy czy kon­tra­hen­ta. Wspo­ma­ga­łem praw­nie zarzą­dza­nie obro­tem wła­sno­ścią inte­lek­tu­al­ną pomię­dzy przed­się­bior­ca­mi. Dora­dza­łem zarów­no twór­com praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej jak i przed­się­bior­com chcą­cym w spo­sób pra­wi­dło­wy nabyć wła­sność inte­lek­tu­al­ną two­rzo­ną przez pod­le­głych im pracowników.

pictureOCHRONA WIZERUNKU

klik­nij aby prze­czyć więcej

Nad­zo­ro­wa­łem sze­reg postę­po­wań mają­cych na celu ochro­nę wize­run­ku osób fizycz­nych i praw­nych w sie­ci inter­net. Posłu­gu­ję się insty­tu­cja­mi pra­wa cywil­ne­go, kar­ne­go, ochro­ny danych oso­bo­wych oraz pomoc­ni­czo narzę­dzia­mi z obsza­ru usta­wy o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną oraz pochod­nych aktów pra­wa Unii Euro­pej­skiej. Z suk­ce­sem dopro­wa­dza­łem do usu­wa­nia tre­ści naru­sza­ją­cych dobra moich Klien­tów nie tyl­ko w Pol­sce, ale tak­że we fran­cu­skim i nie­miec­kim sys­te­mie prawnym.


JAK PRACUJĘ?

KREATYWNOŚĆ

klik­nij aby prze­czyć więcej

Więk­szość praw­ni­ków obsłu­gu­ją­cych sek­tor IT poma­ga osią­gać for­mal­ną zgod­ność z pra­wem – nie­ste­ty takie zało­że­nie pra­wie nigdy nie jest nasta­wio­ne na grun­tow­ne wyeli­mi­no­wa­nie pro­ble­mu Klien­ta. Sta­ram się zawsze patrzeć sze­rzej na potrze­by Klien­ta i przede wszyst­kim sku­piać się na zre­ali­zo­wa­niu jego celów. Nie boję się pro­po­no­wać ory­gi­nal­nych roz­wią­zań praw­nych oraz opra­co­wy­wać nie­sza­blo­no­wych stra­te­gii działania.

DOBRA KOMUNIKACJA

klik­nij aby prze­czyć więcej

Korzy­stam zarów­no z tra­dy­cyj­ne­go tele­fo­nu czy wide­okon­fe­ren­cji, ale nie są mi rów­nież strasz­ne takie roz­wią­za­nia jak OTR, PGP czy Signal. Spraw­ność w udzie­la­niu odpo­wie­dzi czy róż­no­rod­ność form kon­tak­tu to jed­nak nie wszyst­ko. Przede wszyst­kim sta­ram się jasno i zro­zu­mia­le komu­ni­ko­wać usta­la­ne cele oraz zasa­dy współ­pra­cy. Jestem szcze­ry i lojal­ny wobec osób powie­rza­ją­cych mi swo­je pro­ble­my – nie nacią­gam na dodat­ko­we, zbęd­ne z praw­ne­go punk­tu widze­nia usłu­gi. Nie oszczę­dzam na cza­sie wyja­śnia­jąc zna­cze­nie danej przy­go­to­wa­ne­go roz­wią­za­nia praw­ne­go czy zaist­nia­łe­go problemu.

TYLKO KONKRETY

klik­nij aby prze­czyć więcej

Jestem oso­bą, któ­ra lubi poka­zać kon­kret­ny wynik swo­jej pra­cy. Sza­nu­ję Twój czas i nie zaprzą­tam gło­wy nie­po­trzeb­ny­mi szcze­gó­ła­mi czy zbęd­ny­mi pyta­nia­mi. W przy­pad­kach wąt­pli­wych przy­go­to­wu­ję kon­kret­ne warian­ty i moż­li­wo­ści roz­wią­za­nia pro­ble­mu co nie tyl­ko uła­twia pod­ję­cie decy­zji, ale powo­du­je też, iż jest ona bar­dziej świadoma.

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

klik­nij aby prze­czyć więcej

Jestem umy­słem ści­słym z huma­ni­stycz­nym wykształ­ce­niem – nie strasz­ne mi pod­sta­wy mate­ma­ty­ki, fizy­ki czy infor­ma­ty­ki. Dzię­ki temu pro­po­nu­ję roz­wią­za­nia spój­ne z moż­li­wo­ścia­mi softwa­re­’o­wy­mi czy har­dwa­re­’o­wy­mi. Jestem tak­że inter­dy­scy­pli­nar­nym praw­ni­kiem – oce­nia­jąc daną kwe­stię sta­ram się zawsze spo­glą­dać na nią w szer­szej per­spek­ty­wie. Możesz liczyć na oce­nę zagad­nie­nia nie tyl­ko na płasz­czyź­nie pra­wa pry­wat­ne­go, ale też ochro­ny danych, kon­ku­ren­cji, wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej czy skut­ków podat­ko­wych oraz innych – na pierw­szy rzut oka nie­po­wią­za­nych z Two­im pro­ble­mem – gałę­zi prawa.

ROZUMIEM IT

klik­nij aby prze­czyć więcej

IT z punk­tu widze­nia praw­ni­ka ma jed­ną pod­sta­wo­wą wadę – zera i jedyn­ki tak trud­ne do zro­zu­mie­nia. Zde­rze­nie dwóch świa­tów bywa cza­sa­mi bole­sne. Na szczę­ście nie musisz mi tłu­ma­czyć co to Scrum, Agi­le, Prin­ce czy ITIL. Wiem też kim są Ali­cja i Bob oraz cze­go od nich chce Ewa. Po pro­stu I like IT i spe­cy­fi­kę tej branży.

ZNAM RYNEK

klik­nij aby prze­czyć więcej

Naby­te już doświad­cze­nie powo­du­je, że czę­sto potra­fię pod­po­wie­dzieć alter­na­tyw­ne­go kon­tra­hen­ta będą­ce­go w sta­nie roz­wią­zać pro­blem w spo­sób zgod­ny z pra­wem. Doświad­cze­nie spra­wia też, że wiem gdzie szu­kać nie­oczy­wi­stych puła­pek oraz pro­ble­ma­tycz­nych kwe­stii. Znam pod­sta­wo­we mode­le licen­cyj­ne naj­pow­szech­niej sto­so­wa­nych roz­wią­zań na ryn­ku IT, co przy­śpie­sza pra­cę i podej­mo­wa­nie decyzji.


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

wła­sna prak­ty­ka praw­na (Poznań)jako wykła­dow­ca aka­de­mic­kiHenc­lew­ski & Wyja­tek (Poznań)Kin­der i Part­ne­rzy (Toruń)Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści (War­sza­wa)

Od kwiet­nia 2014 r. świad­czę usłu­gi praw­ne w ramach samo­dziel­nie pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Moja doświad­cze­nia obejmują:

 • kom­plek­so­wą obsłu­gę spół­ek z obsza­ru pra­wa ochro­ny danych osobowych,
 • wspar­cie mery­to­rycz­ne świad­czo­ne kan­ce­la­riom praw­nym z zakre­su licen­cjo­no­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia, ochro­ny danych oso­bo­wych i wła­sno­ści intelektualnej,
 • wspar­cie praw­ne świad­czo­ne przed­się­bior­com indy­wi­du­al­nym w zakre­sie ochro­ny ich tajem­nic handlowych,
 • obsłu­gę przed­się­bior­ców w zakre­sie ochro­ny ich mar­ki oraz zarzą­dza­nia i ochro­ny ich wła­sno­ścią inte­lek­tu­al­ną,
 • szko­le­nia dla przed­się­bior­ców z zakre­su umów w sek­to­rze IT.

Jestem wykła­dow­cą na stu­diach pody­plo­mo­wych z pra­wa ochro­ny danych osobowych:

 • Uczel­nia Łazar­skie­go w War­sza­wie – kie­ru­nek Ochro­na danych oso­bo­wych i zarzą­dza­nie bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji – od 2018 roku
 • Wyż­sza Szko­ła Ban­ko­wa w Pozna­niu – kie­ru­nek Inspek­tor Ochro­ny Danych (daw­niej Admi­ni­stra­tor Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji) – od 2016 roku

Pro­wa­dzo­ne prze­ze mnie przed­mio­ty to:

 • zarzą­dza­nie cyber­bez­pie­czeń­stwem w świe­tle RODO
 • tech­no­lo­gie data mining
 • pro­fi­lo­wa­nie i zauto­ma­ty­zo­wa­ne prze­twa­rza­nie danych w ICT
 • zagro­że­nia cybenetyczne
 • narzę­dzia zwięk­sza­ją­ce cyberbezpieczeństwo
 • cyber­prze­stęp­czość i cyberbezpieczeństwo
 • zagro­że­nia cyber­ne­tycz­ne oraz tech­no­lo­gie chro­nią­ce pry­wat­ność sys­te­mów prze­twa­rza­ją­cych dane

Wszyst­kie przed­mio­ty mają cha­rak­ter autor­ski. Moje przed­mio­ty uczą słu­cha­czy m.in. o wymo­gach sta­wia­nych przez ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych poszcze­gól­nym funk­cjo­nal­no­ściom sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, zaawan­so­wa­nym zagad­nie­niom doty­czą­cym zasto­so­wań takich tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych jak big data czy data mining, budo­wa­nia matryc ryzyk cyber­ne­tycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych. Dodat­ko­wo prze­pro­wa­dzam warsz­tat pod­czas któ­re­go jego uczest­ni­cy pozna­ją pod­sta­wo­we zało­że­nia teo­re­tycz­ne współ­cze­snej kryp­to­gra­fii oraz narzę­dzia Pri­va­cy-Enhan­cing Tech­no­lo­gies zwięk­sza­ją­ce cyber­bez­pie­czeń­stwo w małych i śred­nich przedsiębiorstwach.

W kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej Henc­lew­ski & Wyja­tek w Pozna­niu pra­co­wa­łem od paź­dzier­ni­ka 2014 r. do grud­nia 2016 r. na sta­no­wi­sku praw­ni­ka. W więk­szo­ści w spo­sób samo­dziel­ny pro­wa­dzi­łem spra­wy, obej­mu­ją­ce nastę­pu­ją­ce obszary:

 • ochro­nę danych oso­bo­wych – audy­ty i dopro­wa­dza­nie do zgod­no­ści z prawem,
 • obsłu­ga e‑commerce – pomoc przed­się­bior­com w sta­wia­niu pierw­szych kro­ków praw­nych w han­dlu inter­ne­to­wym oraz wspar­cie pod­mio­tów już funk­cjo­nu­ją­cych w tym sektorze,
 • pra­wo autor­skie do pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych – pro­jek­to­wa­nie licen­cji do oprogramowania,
 • wspar­cie praw­ne w zarzą­dza­niu pra­wa­mi wła­sno­ści intelektualnej,
 • zabez­pie­cze­nie dowo­dów elek­tro­nicz­nych na potrze­by postę­po­wań kar­nych i cywilnych,
 • usu­wa­nie tre­ści naru­sza­ją­cych dobra oso­bi­ste i inne pra­wa Klien­tów z sie­ci internet,
 • doradz­two w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa pod­mio­tów prywatnych,
 • docho­dze­nie wie­rzy­tel­no­ści – począw­szy od wezwań do zapła­ty i ugód, poprzez pro­ce­sy po pro­wa­dze­nie egzekucji.

W Kan­ce­la­rii Kin­der i Part­ne­rzy Rad­co­wie Praw­ni (obec­nie Kin­der Krusz­kow­ski Gie­rat Rad­co­wie Praw­ni) odby­wa­łem prak­ty­ki stu­denc­kie pod­czas 4 i 5 roku moich stu­diów praw­ni­czych (od wrze­śnia 2012 r. do kwiet­nia 2014 r.). Pod­czas prak­tyk zaj­mo­wa­łem się mię­dzy innymi:

 • obsłu­gą sto­wa­rzy­szeń zare­je­stro­wa­nych w KRS
 • pra­ca ana­li­tycz­na nad spra­wa­mi sądo­wy­mi o dużym stop­niu skom­pli­ko­wa­nia faktyczno-prawnego
 • pra­cą asy­stenc­ką na anglo­ję­zycz­nych doku­men­tach oraz tłu­ma­cze­niem doku­men­tów na język angielski
 • zagad­nie­nia­mi z zakre­su pra­wa tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go – opra­co­wy­wa­nie dowo­dów pro­ce­so­wych oraz asy­sta przy opra­co­wy­wa­niu stra­te­gii pro­wa­dze­nia sporów
 • spo­ry doty­czą­ce odpo­wie­dzial­no­ści odszkodowawczej
 • przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów opi­nii doty­czą­cych rosz­czeń z tytu­łu współ­wła­sno­ści nieruchomości
 • przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów pism pro­ce­so­wych w spra­wach cywil­nych (pozwy, odpo­wie­dzi na pozwy, sprze­ci­wy i zarzu­ty od naka­zów zapła­ty, skar­gi na wzno­wie­nie postępowania)

W Mini­ster­stwie Spra­wie­dli­wo­ści – Depar­ta­men­cie Stra­te­gii i Dere­gu­la­cji odby­łem dwu­mie­sięcz­ne prak­ty­ki trwa­ją­ce od lip­ca do sierp­nia 2012 r. W ramach tych prak­tyk zaj­mo­wa­łem się:

 • pro­wa­dze­niem ana­liz praw­nych w zakre­sie moż­li­wo­ści dere­gu­la­cji zawodów
 • pra­cą ana­li­tycz­ną mają­ca na celu oce­nę mery­to­rycz­ną doku­men­ta­cji pod kątem praw­nym oraz funkcjonalnym
 • koor­dy­na­cją pra­cy zespo­łu prak­ty­kan­tów ds. obo­wiąz­ków infor­ma­cyj­nych wymia­ru sprawiedliwości
 • przy­go­to­wy­wa­łem kon­cep­cje roz­wią­zań dere­gu­lu­ją­cych okre­ślo­ne zawody
 • przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów pism urzędowych

WYKSZTAŁCENIE I SPECJALIZACJA

stu­dia dok­to­ranc­kie (UAM)szko­ły let­nie (UJ)stu­dia pody­plo­mo­we (ALK)Com­pa­ra­ti­ve Law Cour­se (UMK)stu­dia magi­ster­skie (UMK)

W paź­dzier­ni­ku 2014 r. roz­po­czą­łem sta­cjo­nar­ne stu­dia dok­to­ranc­kie na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu – Kate­dra Pra­wa Euro­pej­skie­go. W ich toku pro­wa­dzę bada­nia nauko­we doty­czą­ce praw­nej ochro­ny infor­ma­cji w pra­wie euro­pej­skim i ame­ry­kań­skim. Moim Opie­ku­nem nauko­wym jest prof. dr hab. Rafał Sikorski.
Dodat­ko­wo pro­wa­dzę zaję­cia dydak­tycz­ne z przedmiotów:

 • pol­skie i euro­pej­skie pra­wo cywilne
 • pod­sta­wy pra­wa wła­sno­ści intelektualnej

W celu pod­nie­sie­nia moich kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych wzią­łem udział w dwóch szko­łach let­nich z zakre­su praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Obie szko­ły odby­ły się w Kra­ko­wie, odpo­wied­nio we wrze­śniu 2017 i wrze­śniu 2018 roku. Orga­ni­za­to­rem był Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, a wyda­rze­nia w cało­ści odby­wa­ły się w języ­ku angielskim.

W latach 2014–2015 byłem słu­cha­czem stu­diów pody­plo­mo­wych z pra­wa nowo­cze­snych tech­no­lo­gii na Aka­de­mii Leona Koź­miń­skie­go w War­sza­wie. W toku stu­diów kon­cen­tro­wa­łem się szcze­gól­nie na sze­re­gu zagad­nień dedy­ko­wa­nych obsłu­dze fir­my z sek­to­ra IT oraz pra­cy przy pro­jek­tach infor­ma­tycz­nych. Stu­dia węzło­wo wpro­wa­dzi­ły mnie w takie zagad­nie­nia jak:

 • podat­ko­we aspek­ty pro­jek­tów IT
 • pra­wo zamó­wień publicz­nych w pro­jek­tach IT
 • mię­dzy­na­ro­do­we regu­la­cje praw­ne znaj­du­ją­ce zasto­so­wa­nie w pro­jek­tach IT

Zwień­cze­niem stu­diów była pra­ca dyplo­mo­wa poświę­co­na zagad­nie­niom z obsza­ru ochro­ny danych osobowych.

W latach 2012–2013 ukoń­czy­łem anglo­ję­zycz­ny Com­pa­ra­ti­ve Law Cour­se pro­wa­dzo­ny przez Wydział Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. Kurs obej­mo­wał takie zagad­nie­nia jak:

 • wpro­wa­dze­nie do sys­te­mu podat­ko­we­go Unii Europejskiej
 • teo­rię inte­gra­cji Unii Europejskiej
 • mię­dzy­na­ro­do­we postę­po­wa­nia arbitrażowe
 • stan­dar­dy pra­wa kar­ne­go Unii Europejskiej
 • zagad­nie­nia doty­czą­ce pra­wa i bio­ety­ki w per­spek­ty­wie prawnoporównawczej

W latach 2009–2014 odby­łem sta­cjo­nar­ne stu­dia praw­ni­cze na Uni­wer­sy­te­cie Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. Byłem uczest­ni­kiem semi­na­rium magi­ster­skie­go pod kie­row­nic­twem prof. dr hab. Andrze­ja Adam­skie­go z pra­wa kar­ne­go mate­rial­ne­go ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem pro­ble­ma­ty­ki prze­stęp­czo­ści kom­pu­te­ro­wej, pra­wa kar­ne­go cyber­prze­strze­ni oraz praw­no­kar­nej ochro­ny pry­wat­no­ści, danych oso­bo­wych i wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej w spo­łe­czeń­stwie informacyjnym.

Od 2010 roku zwią­za­łem się ze Stu­denc­kim Kołem Nauko­wym Pra­wa Nowych Tech­no­lo­gii peł­niąc przez jed­ną kaden­cję funk­cję sekre­ta­rza oraz przez następ­ne dwie kaden­cje funk­cję pre­ze­sa Koła. W ramach tej dzia­łal­no­ści byłem współ­po­my­sło­daw­cą kon­fe­ren­cji nauko­wej Ata­ki Sie­cio­we, któ­ra odby­wa się do chwi­li obec­nej na UMK (IV edycji).
Byłem sekre­ta­rzem nastę­pu­ją­cych wyda­rzeń naukowych:

Bra­łem rów­nież udział we współ­or­ga­ni­za­cji wydarzeń:


DOROBEK NAUKOWY

publi­ka­cjewystą­pie­nia na kon­fe­ren­cjachwarsz­ta­ty, semi­na­ria nauko­we i inne
 1. Inte­ro­pe­ra­cyj­ność reje­strów publicz­nych doty­czą­cych nieruchomości
  raport spra­woz­daw­czo badaw­czy, ocze­ku­je na decy­zję doty­cza­cą publi­ka­cji, przy­go­to­wa­ny na zle­ce­nie Insty­tut Wymia­ru Spra­wie­dli­wo­ści w War­sza­wie, 2019 r.
 2. Obo­wiąz­ki pod­mio­tów prze­twa­rza­ją­cych dane medyczne
  eHealth
  dwa roz­dzia­ły w mono­gra­fii Ochro­na danych medycz­nych. RODO w ochro­nie zdro­wia pod redak­cją M. Jac­kow­skie­go, War­sza­wa 2018, Wol­ters Klu­wer, ISBN 978−83−8124−607−1
 3. Moty­wy legi­sla­cyj­ne  nowej  dyrek­ty­wy  w  spra­wie  ochro­ny  tajem­nic przedsiębiorstwa
  arty­kuł opu­bli­ko­wa­ny w cza­so­pi­śmie Mło­da Pale­stra – Cza­so­pi­smo Apli­kan­tów Adwo­kac­kich (No. 14 3/2017), War­sza­wa 2017 r.
 4. Pro­blem dobo­ru środ­ków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych w sys­te­mach infor­ma­tycz­nych w per­spek­ty­wie ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych (GDPR)
  arty­kuł opu­bli­ko­wa­ny w cza­so­pi­śmie Mło­da Pale­stra – Cza­so­pi­smo Apli­kan­tów Adwo­kac­kich (No. 13 2/2017), War­sza­wa 2017 r.
 5. Ciem­na stro­na cyber­bez­pie­czeń­stwa kan­ce­la­rii prawnych
  arty­kuł opu­bli­ko­wa­ny w cza­so­pi­śmie ABI_2.0 (dostęp­ny w sie­ci webmir­ror PNGmir­ror MHTML), Poznań 2017 r.
 6. Pol­sko­ję­zycz­na spo­łecz­ność prze­stęp­cza zor­ga­ni­zo­wa­na w sie­ci darknet
  mono­gra­fia, Poznań 2016 r., ISBN 978−83−942693−0−2, wię­cej infor­ma­cji tutaj
 7. Bez­za­ło­go­we stat­ki lata­ją­ce w świe­tle pol­skie­go prawa
  roz­dział w mono­gra­fii Broń. Pro­ble­ma­ty­ka praw­na i kry­mi­na­li­stycz­na (część doty­czą­ca bro­ni i nowo­cze­snych tech­no­lo­gii) pod redak­cją V. Kwiat­kow­skiej-Wój­ci­kie­wicz i L. Stęp­ki, Toruń 2013 r., ISBN 978−83−231−3112−0
 1. A clash betwe­en pri­va­cy and intel­lec­tu­al pro­per­ty in the employ­ment rela­tion­ship – abo­ut employ­ee’s pri­va­cy and tra­de secrets pro­tec­tion in the digi­tal age
  mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja nauko­wa The right to pri­va­te life in the Cyber Era, UAM Poznań 2019
 2. Tajem­ni­ca Wiel­kie­go Muru – pro­blem Huawei
  Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Nauko­wa Pra­wo w dobie cyfry­za­cji, UMK Toruń 2019
 3. Ochro­na rubie­ży paten­tu w XXI wie­ku – pro­blem tajem­ni­cy przedsiębiorstwa
  I Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Dok­to­ran­tów Pra­wo wła­sno­ści prze­my­sło­wej w XXI wie­ku – teo­ria i prak­ty­ka, UwB Bia­ły­stok 2019
 4. Ochro­na infor­ma­cji na jed­no­li­tym ryn­ku wewnętrznym
  ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja nauko­wa 25 lat ryn­ku wewnętrz­ne­go, UAM Poznań 2018
 5. Doku­men­ta­cja szpi­tal­na i jej udo­stęp­nie­nie w świe­tle RODO
  X Ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja nauko­wa „Doku­men­ta­cja pla­ców­ki medycz­nej”, WCO Poznań 2018
 6. Rela­ti­vism, tech­no­lo­gi­cal neu­tra­li­ty & risk based appro­ach – foun­da­tions of GPDR
  mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja nauko­wa Legal aspects of per­so­nal data pro­tec­tion in cyber spa­ce, UAM Poznań 2018
 7. Ewo­lu­cja pol­skie­go pra­wa nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji na prze­strze­ni ostat­nich stu lat
  VII Kon­gres Kół Nauko­wych Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza 100-lecie odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści – bilans i per­spek­ty­wy, UAM Poznań 2018
 8. Pro­blem dobo­ru środ­ków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych zabez­pie­cza­ją­cych prze­twa­rza­nie danych. Rola standaryzacji.
  ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja nauko­wa Ata­ki sie­cio­we 2018, UMK Toruń 2018
 9. Ochro­na tra­de secrets w pra­wie ame­ry­kań­skim i Unii Europejskiej
  Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Nauko­wa Ame­ri­can & Euro­pe­an Intel­lec­tu­al Pro­per­ty Law, UAM Poznań 2017
 10. Whi­stle­blo­wing of tra­de secrets – the gap and balan­ce betwe­en secre­cy, social inte­re­sts and indi­vi­du­al rights
  mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja nauko­wa Con­fe­ren­ce on Inno­va­tion and Com­mu­ni­ca­tion Law (CICL), SZTE Sege­dyn 2017
 11. Głów­ne moty­wy przy­ję­cia dyrek­ty­wy 2016943
  ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja nauko­wa Ata­ki sie­cio­we 2017, UMK Toruń 2017
 12. Zagad­nie­nia kon­struk­cyj­ne kon­cep­cji cri­me indu­stry i ich zasto­so­wa­nie do zor­ga­ni­zo­wa­nych spo­łecz­no­ści cyber­prze­stęp­czych w sie­ci darknet
  ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja nauko­wa II mło­de Forum Pra­wa Mediów Elek­tro­nicz­nych, UMK Toruń 2017
 13. Ochro­na danych oso­bo­wych w fazie pro­jek­to­wa­nia – pri­va­cy by design & pri­va­cy by default (GPDR)
  mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja Code Euro­pe, Kra­ków i War­sza­wa 2016
 14. Czy zja­wi­sko demo­ra­li­za­cji bez­kar­no­ścią człon­ków zor­ga­ni­zo­wa­nych grup przestępczych
  w sie­ci dark­net nale­ży trak­to­wać jako zagro­że­nie dla bez­pie­czeń­stwa publicznego?
  ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja nauko­wa Licen­cja na bez­pie­czeń­stwo, Towa­rzy­stwo Ini­cja­tyw Pra­wych i Kry­mi­na­li­stycz­nych Para­graf 22, War­sza­wa 2016
 15. Jak chro­nić i pro­mo­wać swój wize­ru­nek w sieci?
  XIX Poznań­ski Festi­wa­lu Nauki i Sztu­ki, UAM Poznań 2016
 16. Cybersz­pie­go­stwo tajem­nic han­dlo­wych (tra­de secrets) w pra­wie Sta­nów Zjednoczonych
  mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja nauko­wa Ata­ki Sie­cio­we 2016, UMK Toruń 2016
 17. Przy­go­to­wy­wa­ne zmia­ny pra­wa w zakre­sie ochro­ny tajem­nic han­dlo­wych (tra­de secrets) w Unii Euro­pej­skiej i USA
  Mło­de Forum Pra­wa Mediów Elek­tro­nicz­nych Euro­pa Cyfro­wa, UO Opo­le 2016
 18. Umo­wa o świad­cze­nie usług Admi­ni­stra­to­ra Sie­ci Informatycznej
  Zarzą­dza­nie sie­cią i infra­struk­tu­rą IT, PIRB War­sza­wa 2015
 19. Civil lia­bi­li­ty for cybe­rin­tel­li­gen­ce as service
  Ata­ki Sie­cio­we 2015, UMK Toruń 2015
 20. E‑commerce: co od czerw­ca zmie­ni się w pra­wie kon­su­menc­kim? Porad­nik przedsiębiorcy
  Dni e‑Biznesu 2014, UMK Toruń 2014
 21. Gdy hostin­go­daw­ca robi Cię w konia… – mini­ma­li­za­cja ryzy­ka praw­ne­go w przy­pad­kach odmo­wy zawar­cia umo­wy powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez hostingodawcę
  Pra­wa w Inter­ne­cie, UwB Bia­ły­stok 2014
 22. Czym jest dark­net? Pra­wo i ciem­niej­sza stro­na sieci
  Ata­ki Sie­cio­we 2014, UMK Toruń 2014
 23. Kon­flikt idei pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej a postęp technologiczny
  Pra­wo autor­skie wobec wyzwań współ­cze­sno­ści, UMK Toruń 2013
 24. Cyber­cri­me form a legal stand­po­int – an overview
  Pierw­sze sym­po­zjum doty­czą­ce cyber­prze­mo­cy, cyber­prze­stęp­czo­ści i nie­etycz­nych zacho­wań w Inter­ne­cie, UMK Toruń 2013
 25. Cyber­prze­strzeń jako dobro wspólne
  Pra­wo natu­ral­ne wobec wyzwań współ­cze­sno­ści, UMK Toruń 2013
 26. Sys­tem Dozo­ru Elek­tro­nicz­ne­go w Polsce
  Tech­no­lo­gia w pra­wie kar­nym. Postęp tech­no­lo­gicz­ny w dzia­ła­niach wykryw­czych, UWM Olsz­tyn 2013
 27. Bit­co­in – is it (il)legal?
  Bit­co­in a wol­ność gospo­dar­cza, UMK Toruń 2013
 28. Bez­za­ło­go­we stat­ki lata­ją­ce w świe­tle pol­skie­go prawa
  Naga broń, czy­li wszyst­ko co o bro­ni chciał­byś wie­dzieć, a boisz się zapy­tać, UMK Toruń 2013
 29. Czy XXXIII roz­dział Kodek­su Kar­ne­go jest nam rze­czy­wi­ście potrzebny?
  Ata­ki Sie­cio­we 2013, UMK Toruń 2013
 30. Prze­stęp­czość zor­ga­ni­zo­wa­na a cyber­prze­stęp­czość zor­ga­ni­zo­wa­na – czy świa­ty wir­tu­al­ne ze swo­ją odmien­no­ścią sta­wia­ją nas przed koniecz­no­ścią mody­fi­ka­cji prawa?
  Pra­wo w wir­tu­al­nych świa­tach, UŚ Kato­wi­ce 2012
 31. Czy cyber­prze­strzeń jest dobrym wspólnym?
  Dobro wspól­ne. Teo­ria i prak­ty­ka, UJ Kra­ków 2012
 32. Copy­ri­ght and cyber­spa­ce – sha­ring digi­tal con­tent as social necessity
  kon­gres UNIV, PUSC Rzym 2012
 33. Wyłu­dza­nie danych – jak nie stać się ofiarą?
  Zagro­że­nia w sie­ci, UMK Toruń 2010
 1. Cyber risks & data pri­va­cy impact assessment
  warsz­ta­ty dla stu­den­tów pod­czas Sum­mer Law Scho­ol on Digi­tal & Pri­va­cy Law; UAM Poznań 2019
 2. Ochro­na tajem­ni­cy przed­się­bior­stwa w sek­to­rze technologicznym
  semi­na­rium nauko­we dla stu­den­tów prze­pro­wa­dzo­ne na zapro­sze­nie SKNPNT, UMK Toruń 2019
 3. Dark­net, deepweb & PETs
  warsz­ta­ty dla stu­den­tów pod­czas Sum­mer Law Scho­ol on Cyber Law, UAM Poznań 2018
 4. Three game-chan­ging rules in the Gene­ral Data Pro­tec­tion Regulation
  warsz­ta­ty dla stu­den­tów pod­czas Sum­mer Law Scho­ol 2018, Euro­pa-Uni­ver­si­tät Via­dri­na in Frank­furt (Oder) 2018
 5. Ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych w przeded­niu roz­po­czę­cia stosowania
  wykład otwar­ty zre­ali­zo­wa­ny na zapro­sze­nie stu­den­tów z KNKP, UAM Poznań 2017
 6. Legal fails made by start-ups – per­so­nal data & pri­va­cy in IT Pro­jects (GPDR perspective)
  warsz­ta­ty dla stu­den­tów pod­czas Law Scho­ol 2016: IT and IP law; Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu 2016

KONTAKT

📧
🔑 jeśli zale­ży Tobie na pouf­no­ści komu­ni­ka­cji → zaszy­fruj ją moim klu­czem PGP
💻 wide­okon­fe­ren­cje & Signal
W przy­pad­ku wcze­śniej­sze­go umó­wie­nia się jest moż­li­wość spo­tka­nia w biu­rze zlo­ka­li­zo­wa­nym cało­do­bo­wo strze­żo­nym biu­row­cu znaj­du­ją­cym się w ści­słym cen­trum Pozna­nia, 700 metrów od dwor­ca PKP Poznań Główny.