O MNIE

Spe­cja­li­zu­ję się w obsłu­dze praw­nej sek­to­ra inno­wa­cyj­ne­go, nasta­wio­ne­go na wyko­rzy­sty­wa­nie nowo­cze­sny­ch tech­no­lo­gii. Szcze­gól­nie pasjo­nu­ją mnie zagad­nie­nia zwią­za­ne z praw­ny­mi aspek­ta­mi ochro­ny infor­ma­cji, dany­ch oso­bo­wy­ch oraz wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Są one oczy­wi­ście w spo­sób nie­roz­łącz­ny zwią­za­ne są z pra­wem cywil­nym, kon­ku­ren­cji (tak­że nie­uczci­wej) oraz inny­mi gałę­zia­mi pra­wa – ochro­ną dany­ch oso­bo­wy­ch, infor­ma­cji nie­jaw­ny­ch oraz tajem­nic. Na co dzień pro­wa­dzę rów­nież zaję­cia dla stu­den­tów Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza z pod­staw pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej oraz pol­skie­go i euro­pej­skie­go pra­wa cywil­ne­go.

Moje zain­te­re­so­wa­nia sku­piam na wpły­wie roz­wo­ju sek­to­ra tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­ny­ch i komu­ni­ka­cyj­ny­ch (ICT) na pra­wo, jego funk­cjo­no­wa­nie i rolę we współ­cze­sny­ch spo­łe­czeń­stwie. Uwiel­biam pra­cę kon­cep­cyj­ną pozwa­la­ją­cą na dużą kre­atyw­no­ść. Szcze­gól­nie lubię pro­jek­ty inno­wa­cyj­ne sta­wia­ją­ce sobie za cel wpro­wa­dza­nie do powszech­ne­go użyt­ku roz­wią­zań nowa­tor­ski­ch. Uwa­żam, że kla­sycz­ne insty­tu­cje pra­wa cywil­ne­go dają nie­sa­mo­wi­ty poten­cjał na ryn­ku usług IT. Odpo­wied­nio wyko­rzy­sta­ne, pozwa­la­ją zasto­so­wać tech­no­lo­gię w spo­sób łamią­cy sche­ma­ty i pozwa­la­ją­cy osią­gać prze­wa­gę kon­ku­ren­cyj­ną.

 • dobra zna­jo­mo­ść angiel­skie­go
  (w tym ter­mi­no­lo­gii praw­ni­czej)
 • duża mobil­no­ść i pra­ca zdal­na
 • pra­ca nasta­wio­na na kre­atyw­no­ść
 • dobra zna­jo­mo­ść Word­Pres­sa i HTM­L5
 • po pro­stu… I like IT

Od ponad 3 lat hob­bi­stycz­nie pro­wa­dzę blo­ga poświę­co­ne­go tema­ty­ce cyber­prze­stęp­czo­ści i cyber­bez­pie­czeń­stwa pod adre­sem cyberprzestepczosc.pllogov3-1-only

 


MOJA SPE­CJA­LI­ZA­CJA

userOCHRO­NA TAJEM­NIC
i
DANY­CH OSO­BO­WY­CH

klik­nij aby prze­czyć wię­cej

browserZARZĄ­DZA­NIE RYZY­KIEM
i
CYBER­BEZ­PIE­CZEŃ­STWO

klik­nij aby prze­czyć wię­cej

monitore-USŁU­GI
i
e-COM­MER­CE

klik­nij aby prze­czyć wię­cej

contractUMO­WY W SEK­TO­RZE IT

klik­nij aby prze­czyć wię­cej

iconWŁA­SNO­ŚĆ INTE­LEK­TU­AL­NA

klik­nij aby prze­czyć wię­cej

pictureOCHRO­NA WIZE­RUN­KU

klik­nij aby prze­czyć wię­cej

JAK PRA­CU­JĘ?

light-bulbKRE­ATYW­NO­ŚĆ

klik­nij aby prze­czyć wię­cej

chatDOBRA KOMU­NI­KA­CJA

klik­nij aby prze­czyć wię­cej

checklist3TYL­KO KON­KRE­TY

klik­nij aby prze­czyć wię­cej

brainINTER­DY­SCY­PLI­NAR­NO­ŚĆ

klik­nij aby prze­czyć wię­cej

laptopstudyROZU­MIEM IT

klik­nij aby prze­czyć wię­cej

chartsZNAM RYNEK

klik­nij aby prze­czyć wię­cej

DOŚWIAD­CZE­NIE ZAWO­DO­WE

ICTL@W.pl (Poznań)Henc­lew­ski & Wyja­tek (Poznań)Kin­der i Part­ne­rzy (Toruń)Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści (War­sza­wa)

Od kwiet­nia 2014 r. świad­czę usłu­gi praw­ne w rama­ch samo­dziel­nie pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Naj­waż­niej­sze ze zre­ali­zo­wa­ny­ch do tej pory prze­ze mnie zle­ceń to:

 • kom­plek­so­wa obsłu­ga spół­ek z obsza­ru pra­wa ochro­ny dany­ch oso­bo­wy­ch
 • wspar­cie mery­to­rycz­ne świad­czo­ne kan­ce­la­riom praw­nym z zakre­su licen­cjo­no­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia i ochro­ny dany­ch oso­bo­wy­ch
 • wspar­cie praw­ne przed­się­bior­ców indy­wi­du­al­ny­ch w zakre­sie ochro­ny tajem­nic han­dlo­wy­ch
 • szko­le­nia dla przed­się­bior­ców z zakre­su umów w sek­to­rze IT

W kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej Henc­lew­ski & Wyja­tek w Pozna­niu pra­cu­ję od paź­dzier­ni­ka 2014 r. do chwi­li obec­nej na sta­no­wi­sku praw­ni­ka. Moja prak­ty­ka obję­ła do tej pory:

 • ochro­nę dany­ch oso­bo­wy­ch – audy­ty i dopro­wa­dza­nie do zgod­no­ści z pra­wem,
 • obsłu­ga e-com­mer­ce – pomoc przed­się­bior­com w sta­wia­niu pierw­szy­ch kro­ków praw­ny­ch w han­dlu inter­ne­to­wym oraz wspar­cie pod­mio­tów już funk­cjo­nu­ją­cy­ch w tym sek­to­rze,
 • pra­wo autor­skie do pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wy­ch – pro­jek­to­wa­nie licen­cji do opro­gra­mo­wa­nia
 • wspar­cie praw­ne w zarzą­dza­niu pra­wa­mi wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej
 • zabez­pie­cze­nie dowo­dów elek­tro­nicz­ny­ch na potrze­by postę­po­wań kar­ny­ch i cywil­ny­ch
 • usu­wa­nie tre­ści naru­sza­ją­cy­ch dobra oso­bi­ste i inne pra­wa Klien­tów z sie­ci inter­net
 • doradz­two w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa
 • docho­dze­nie wie­rzy­tel­no­ści – począw­szy od wezwań do zapła­ty, przez pro­ce­sy po pro­wa­dze­nie egze­ku­cji

W Kan­ce­la­rii Kin­der i Part­ne­rzy Rad­co­wie Praw­ni (obec­nie Kin­der Krusz­kow­ski Gie­rat Rad­co­wie Praw­ni) odby­wa­łem prak­ty­ki stu­denc­kie pod­czas 4 i 5 roku moich stu­diów praw­ni­czy­ch (od wrze­śnia 2012 r. do kwiet­nia 2014 r.). Pod­czas prak­tyk zaj­mo­wa­łem się mię­dzy inny­mi:

 • obsłu­gą sto­wa­rzy­szeń zare­je­stro­wa­ny­ch w KRS
 • pra­ca ana­li­tycz­na nad spra­wa­mi sądo­wy­mi o dużym stop­niu skom­pli­ko­wa­nia fak­tycz­no-praw­ne­go
 • pra­cą asy­stenc­ką na anglo­ję­zycz­ny­ch doku­men­ta­ch oraz tłu­ma­cze­niem doku­men­tów na język angiel­ski
 • zagad­nie­nia­mi z zakre­su pra­wa tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go – opra­co­wy­wa­nie dowo­dów pro­ce­so­wy­ch oraz asy­sta przy opra­co­wy­wa­niu stra­te­gii pro­wa­dze­nia spo­rów
 • spo­ry doty­czą­ce odpo­wie­dzial­no­ści odszko­do­waw­czej
 • przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów opi­nii doty­czą­cy­ch rosz­czeń z tytu­łu współ­wła­sno­ści nie­ru­cho­mo­ści
 • przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów pism pro­ce­so­wy­ch w spra­wa­ch cywil­ny­ch (pozwy, odpo­wie­dzi na pozwy, sprze­ci­wy i zarzu­ty od naka­zów zapła­ty, skar­gi na wzno­wie­nie postę­po­wa­nia)

W Mini­ster­stwie Spra­wie­dli­wo­ści – Depar­ta­men­cie Stra­te­gii i Dere­gu­la­cji odby­łem dwu­mie­sięcz­ne prak­ty­ki trwa­ją­ce od lip­ca do sierp­nia 2012 r. W rama­ch tych prak­tyk zaj­mo­wa­łem się:

 • pro­wa­dze­niem ana­liz praw­ny­ch w zakre­sie moż­li­wo­ści dere­gu­la­cji zawo­dów
 • pra­cą ana­li­tycz­ną mają­ca na celu oce­nę mery­to­rycz­ną doku­men­ta­cji pod kątem praw­nym oraz funk­cjo­nal­nym
 • koor­dy­na­cją pra­cy zespo­łu prak­ty­kan­tów ds. obo­wiąz­ków infor­ma­cyj­ny­ch wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści
 • przy­go­to­wy­wa­łem kon­cep­cje roz­wią­zań dere­gu­lu­ją­cy­ch okre­ślo­ne zawo­dy
 • przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów pism urzę­do­wy­ch

PRA­CA NAUKO­WA

stu­dia dok­to­ranc­kie (UAM)stu­dia pody­plo­mo­we (ALK)Com­pa­ra­ti­ve Law Cour­se UMKstu­dia magi­ster­skie (UMK)

W paź­dzier­ni­ku 2014 r. roz­po­czą­łem sta­cjo­nar­ne stu­dia dok­to­ranc­kie na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu – Kate­dra Pra­wa Euro­pej­skie­go. W ich toku pro­wa­dzę bada­nia nauko­we doty­czą­ce praw­nej ochro­ny infor­ma­cji w pra­wie euro­pej­skim i ame­ry­kań­skim. Moim Opie­ku­nem nauko­wym jest dr hab. Rafał Sikor­ski.
Dodat­ko­wo pro­wa­dzę zaję­cia dydak­tycz­ne z przed­mio­tów:

 • pol­skie i euro­pej­skie pra­wo cywil­ne
 • pod­sta­wy pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej

W lata­ch 2014-2015 byłem słu­cha­czem stu­diów pody­plo­mo­wy­ch z pra­wa nowo­cze­sny­ch tech­no­lo­gii na Aka­de­mii Leona Koź­miń­skie­go w War­sza­wie. W toku stu­diów kon­cen­tro­wa­łem się szcze­gól­nie na sze­re­gu zagad­nień dedy­ko­wa­ny­ch obsłu­dze fir­my z sek­to­ra IT oraz pra­cy przy pro­jek­ta­ch infor­ma­tycz­ny­ch. Stu­dia węzło­wo wpro­wa­dzi­ły mnie w takie zagad­nie­nia jak:

 • podat­ko­we aspek­ty pro­jek­tów IT
 • pra­wo zamó­wień publicz­ny­ch w pro­jek­ta­ch IT
 • mię­dzy­na­ro­do­we regu­la­cje praw­ne znaj­du­ją­ce zasto­so­wa­nie w pro­jek­ta­ch IT

Zwień­cze­niem stu­diów była pra­ca dyplo­mo­wa poświę­co­na zagad­nie­niom z obsza­ru ochro­ny dany­ch oso­bo­wy­ch.

W lata­ch 2012-2013 ukoń­czy­łem anglo­ję­zycz­ny Com­pa­ra­ti­ve Law Cour­se pro­wa­dzo­ny przez Wydział Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. Kurs obej­mo­wał takie zagad­nie­nia jak:

 • wpro­wa­dze­nie do sys­te­mu podat­ko­we­go Unii Euro­pej­skiej
 • teo­rię inte­gra­cji Unii Euro­pej­skiej
 • mię­dzy­na­ro­do­we postę­po­wa­nia arbi­tra­żo­we
 • stan­dar­dy pra­wa kar­ne­go Unii Euro­pej­skiej
 • zagad­nie­nia doty­czą­ce pra­wa i bio­ety­ki w per­spek­ty­wie praw­no­po­rów­naw­czej

W lata­ch 2009-2014 odby­łem sta­cjo­nar­ne stu­dia praw­ni­cze na Uni­wer­sy­te­cie Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. Byłem uczest­ni­kiem semi­na­rium magi­ster­skie­go pod kie­row­nic­twem prof. dr hab. Andrze­ja Adam­skie­go z pra­wa kar­ne­go mate­rial­ne­go ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem pro­ble­ma­ty­ki prze­stęp­czo­ści kom­pu­te­ro­wej, pra­wa kar­ne­go cyber­prze­strze­ni oraz praw­no­kar­nej ochro­ny pry­wat­no­ści, dany­ch oso­bo­wy­ch i wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej w spo­łe­czeń­stwie infor­ma­cyj­nym.

Od 2010 roku zwią­za­łem się ze Stu­denc­kim Kołem Nauko­wym Pra­wa Nowy­ch Tech­no­lo­gii peł­niąc przez jed­ną kaden­cję funk­cję sekre­ta­rza oraz przez następ­ne dwie kaden­cje funk­cję pre­ze­sa Koła. W rama­ch tej dzia­łal­no­ści byłem współ­po­my­sło­daw­cą kon­fe­ren­cji nauko­wej Ata­ki Sie­cio­we, któ­ra odby­wa się do chwi­li obec­nej na UMK (IV edy­cji).
Byłem sekre­ta­rzem nastę­pu­ją­cy­ch wyda­rzeń nauko­wy­ch:

Bra­łem rów­nież udział we współ­or­ga­ni­za­cji wyda­rzeń:


DORO­BEK NAUKO­WY

publi­ka­cjewystą­pie­nia na kon­fe­ren­cja­chwarsz­ta­ty
 1. Umo­wa o powie­rze­nie prze­twa­rza­nia dany­ch oso­bo­wy­ch
  arty­kuł zło­żo­ny do dru­ku
 2. Pol­sko­ję­zycz­na spo­łecz­no­ść prze­stęp­cza zor­ga­ni­zo­wa­na w sie­ci dark­net
  mono­gra­fia, Poznań 2016 r., ISBN 978-83-942693-0-2, wię­cej infor­ma­cji tutaj
 3. Bez­za­ło­go­we stat­ki lata­ją­ce w świe­tle pol­skie­go pra­wa
  roz­dział w mono­gra­fii Broń. Pro­ble­ma­ty­ka praw­na i kry­mi­na­li­stycz­na (czę­ść doty­czą­ca bro­ni i nowo­cze­sny­ch tech­no­lo­gii) pod redak­cją V. Kwiat­kow­skiej-Wój­ci­kie­wi­cz i L. Stęp­ki, Toruń 2013 r., ISBN 978-83-231-3112-0
 1. Jak chro­nić i pro­mo­wać swój wize­ru­nek w sie­ci?
  XIX Poznań­ski Festi­wa­lu Nauki i Sztu­ki, UAM Poznań 2016
 2. Cybersz­pie­go­stwo tajem­nic han­dlo­wy­ch (tra­de secrets) w pra­wie Sta­nów Zjed­no­czo­ny­ch
  Ata­ki Sie­cio­we 2016, UMK Toruń 2016
 3. Przy­go­to­wy­wa­ne zmia­ny pra­wa w zakre­sie ochro­ny tajem­nic han­dlo­wy­ch (tra­de secrets) w Unii Euro­pej­skiej i USA
  Mło­de Forum Pra­wa Mediów Elek­tro­nicz­ny­ch Euro­pa Cyfro­wa, UO Opo­le 2016
 4. Umo­wa o świad­cze­nie usług Admi­ni­stra­to­ra Sie­ci Infor­ma­tycz­nej
  Zarzą­dza­nie sie­cią i infra­struk­tu­rą IT, PIRB War­sza­wa 2015
 5. Civil lia­bi­li­ty for cybe­rin­tel­li­gen­ce as servi­ce
  Ata­ki Sie­cio­we 2015, UMK Toruń 2015
 6. E-com­mer­ce: co od czerw­ca zmie­ni się w pra­wie kon­su­menc­kim? Porad­nik przed­się­bior­cy
  Dni e-Biz­ne­su 2014, UMK Toruń 2014
 7. Gdy hostin­go­daw­ca robi Cię w konia… – mini­ma­li­za­cja ryzy­ka praw­ne­go w przy­pad­ka­ch odmo­wy zawar­cia umo­wy powie­rze­nia prze­twa­rza­nia dany­ch oso­bo­wy­ch przez hostin­go­daw­cę
  Pra­wa w Inter­ne­cie, UwB Bia­ły­stok 2014
 8. Czym jest dark­net? Pra­wo i ciem­niej­sza stro­na sie­ci
  Ata­ki Sie­cio­we 2014, UMK Toruń 2014
 9. Kon­flikt idei pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej a postęp tech­no­lo­gicz­ny
  Pra­wo autor­skie wobec wyzwań współ­cze­sno­ści, UMK Toruń 2013
 10. Cyber­cri­me form a legal stand­po­int – an ove­rview
  Pierw­sze sym­po­zjum doty­czą­ce cyber­prze­mo­cy, cyber­prze­stęp­czo­ści i nie­etycz­ny­ch zacho­wań w Inter­ne­cie, UMK Toruń 2013
 11. Cyber­prze­strzeń jako dobro wspól­ne
  Pra­wo natu­ral­ne wobec wyzwań współ­cze­sno­ści, UMK Toruń 2013
 12. Sys­tem Dozo­ru Elek­tro­nicz­ne­go w Pol­sce
  Tech­no­lo­gia w pra­wie kar­nym. Postęp tech­no­lo­gicz­ny w dzia­ła­nia­ch wykryw­czy­ch, UWM Olsz­tyn 2013
 13. Bit­co­in – is it (il)legal?
  Bit­co­in a wol­no­ść gospo­dar­cza, UMK Toruń 2013
 14. Bez­za­ło­go­we stat­ki lata­ją­ce w świe­tle pol­skie­go pra­wa
  Naga broń, czy­li wszyst­ko co o bro­ni chciał­byś wie­dzieć, a boisz się zapy­tać, UMK Toruń 2013
 15. Czy XXXIII roz­dział Kodek­su Kar­ne­go jest nam rze­czy­wi­ście potrzeb­ny?
  Ata­ki Sie­cio­we 2013, UMK Toruń 2013
 16. Prze­stęp­czo­ść zor­ga­ni­zo­wa­na a cyber­prze­stęp­czo­ść zor­ga­ni­zo­wa­na – czy świa­ty wir­tu­al­ne ze swo­ją odmien­no­ścią sta­wia­ją nas przed koniecz­no­ścią mody­fi­ka­cji pra­wa?
  Pra­wo w wir­tu­al­ny­ch świa­ta­ch, UŚ Kato­wi­ce 2012
 17. Czy cyber­prze­strzeń jest dobrym wspól­nym?
  Dobro wspól­ne. Teo­ria i prak­ty­ka, UJ Kra­ków 2012
 18. Copy­ri­ght and cyber­spa­ce – sha­ring digi­tal con­tent as social neces­si­ty
  kon­gres UNIV, PUSC Rzym 2012
 19. Wyłu­dza­nie dany­ch – jak nie stać się ofia­rą?
  Zagro­że­nia w sie­ci, UMK Toruń 2010
 1. Legal fails made by start-ups – per­so­nal data & pri­va­cy in IT Pro­jects (GPDR per­spec­ti­ve)
  warsz­ta­ty dla stu­den­tów pod­czas Law Scho­ol 2016: IT and IP law; Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu 2016